Russland

Vis/skjul hjelptekster

Riskovurdinger ved eksport

Hva menes med risikovurdering?
GIEK vurderer landrisiko der det er relevant og i mange tilfeller er landrisikoen styrende for premieberegningen. En landvurdering, ser vi på den samlede betalingsrisikoen i landet. Vurderingen omfatter blant annet økonomiske og politiske faktorer som har betydning for om et land kan og vil respektere sine internasjonale betalingsforpliktelser. Det kan være faktorer som valutamangel, krig, borgerkrig, ekspropriasjon, betalingsstans, overføringsbarrierer eller handelsrestriksjoner (import- eller eksportforbud). Vurderingen omfatter også andre faktorer som påvirker landets evne til å betale, da særlig landets økonomiske utvikling i vid forstand

Hvordan foretar GIEK risikovurderingen?
GIEK bruker en rekke kilder, åpne offentlige kilder og kilder som det betales for, slik som rapporter fra ratingbyråer.  Gjennom et samarbeid (og en avtale) i OECD er det utviklet en økonometrisk modell som vurderer ca 140 land. Gjennom samme samarbeid får GIEK tilgang til betalingserfaringen andre lands garantiinstitutter har hatt med disse 140 landene og gjennom dette samarbeidet fastsettes det også en felles klassifisering av land. GIEK gjør også mer spesifikke studier av sektorer, regioner osv, når det er behov for det.

Disclaimer
Risikovurderingen er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

site-risiko
Lav
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Høy
Garantitid
GIEKs holdning

Garantitid
Det skilles mellom kreditter med en kredittid på over og under 2 år. Kredittiden inndeles i periodene «Garantier opp til 2 år» som kalles kortsiktige kreditter og «Garantier over 2 år» som kalles langsiktige kreditter. Det skilles mellom korte og lange kreditter i flere internasjonale avtaler GIEK må forholde seg til, slik at kredittiden kan ha betydning for behandlingen av den enkelte sak.

Holdning til landet:

GIEKs holdning til landet er vår vurdering av om et land kan og vil leve opp til sine internasjonale betalingsforpliktelser. Vurderingen inkluderer hvorvidt de politiske og økonomiske faktorer som kan ha betydning for statens evne og vilje til å overholde sine forpliktelser og for risikoen knyttet til det kommersielle klimaet i landet. Når GIEK vurderer private kjøpere, gjøres dette på grunnlag av GIEKs holdning til landet, og en vurdering av den kommersielle risikoen knyttet til kjøperen. Det varierer fra sak til sak i hvilken grad den politiske risikoen vektlegges.

Disclaimer
GIEKs landeholdning er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

Kortsiktige garantier (opp til 2 år) Sak for sak

Sak til sak
Dette er en holdning vi bruker når vi ønsker å foreta en konkret vurdering av den politiske risikoen knyttet til den enkelte sak. Holdningen brukes både på land som ligger i grenselandet til holdningen «Lukket» og på land hvor det er spesielle forhold som vi vil se på i den enkelte sak. Vi bruker også denne holdningen på en del mindre markeder som vi sjelden eller aldri har vurdert.

Langsiktige garantier (over 2 år) Sak for sak

Sak til sak
Dette er en holdning vi bruker når vi ønsker å foreta en konkret vurdering av den politiske risikoen knyttet til den enkelte sak. Holdningen brukes både på land som ligger i grenselandet til holdningen «Lukket» og på land hvor det er spesielle forhold som vi vil se på i den enkelte sak. Vi bruker også denne holdningen på en del mindre markeder som vi sjelden eller aldri har vurdert.

Investeringsklima

Investeringsklima
Investeringsklima er en vurdering av de forretningsmessige rammebetingelsene i et land - for eksempel rettssystemet, kapitalmarkedet, nivået av korrupsjon og andre faktorer som er viktige for å vurdere hvor risikabelt eller vanskelig det er å gjøre forretninger i landet.


Russland er rangert på 51 plass av 189 land i Verdensbankens rangering av hvor enkelt det er å gjøre forretninger i landet (Ease of doing business index).

Rangeringen inkluderer 189 land, der 1 er det enkleste landet å gjøre forretninger i. Rangeringen indikerer hvorvidt det regulatoriske miljøet bidrar til å starte og drifte en virksomhet i landet. For mer informasjon om de forretningsmessige rammebetingelsene i Russland, se IFCs nettsider.

Kontakt oss

Victor Petersen

Sjefsøkonom

+47 47310620

epost

Alexander Berg

Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse

+47 45804074

epost

Martin Sommerseth Jaer

Seniorrådgiver, Land, bank og sektoranalyse

+47 40222561

epost