Garantitid og landholdning

Garantitid

Det skilles mellom kreditter med en kredittid på over og under 2 år. Kredittiden inndeles i periodene «Garantier opp til 2 år» som kalles kortsiktige kreditter og «Garantier over 2 år» som kalles langsiktige kreditter. Det skilles mellom korte og lange kreditter i flere internasjonale avtaler GIEK må forholde seg til, slik at kredittiden kan ha betydning for behandlingen av den enkelte sak.

Holdning til landet

GIEKs holdning til landet er vår vurdering av om et land kan og vil leve opp til sine internasjonale betalingsforpliktelser. Vurderingen inkluderer hvorvidt de politiske og økonomiske faktorer som kan ha betydning for statens evne og vilje til å overholde sine forpliktelser og for risikoen knyttet til det kommersielle klimaet i landet. Når GIEK vurderer private kjøpere, gjøres dette på grunnlag av GIEKs holdning til landet, og en vurdering av den kommersielle risikoen knyttet til kjøperen. Det varierer fra sak til sak i hvilken grad den politiske risikoen vektlegges.

Disclaimer

GIEKs landeholdning er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

Landholdning

Åpen: Med holdningen «Åpen», menes det at GIEK er villige til å vurdere garantistillelse på kjøpere i landet. I de fleste tilfeller betyr «Åpen» at GIEK er villige til å ta risiko med landets stat som motpart, men i noen tilfeller vil «Åpen» kun gjelde privat sektor.

Lukket: «Lukket» brukes på land hvor GIEK mener den politiske risikoen normalt sett er for høy til at det kan tilbys garantistillelse. I noen tilfeller er det sanksjoner som umuliggjør garantistillelse. Selv om landholdningen er «Lukket», vil det kunne finnes spesielle prosjekter som er akseptable. For noen land med holdningen «Lukket» kan GIEK tilby garantier under Særordningen, dette vil vurderes fra sak til sak.

Sak til sak: Dette er en holdning vi bruker når vi ønsker å foreta en konkret vurdering av den politiske risikoen knyttet til den enkelte sak. Holdningen brukes både på land som ligger i grenselandet til holdningen «Lukket» og på land hvor det er spesielle forhold som vi vil se på i den enkelte sak. Vi bruker også denne holdningen på en del mindre markeder som vi sjelden eller aldri har vurdert.

Investeringsklima

Investeringsklima er en vurdering av de forretningsmessige rammebetingelsene i et land - for eksempel rettssystemet, kapitalmarkedet, nivået av korrupsjon og andre faktorer som er viktige for å vurdere hvor risikabelt eller vanskelig det er å gjøre forretninger i landet.

Del