Om GIEK

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) er en forvaltningsbedrift underlagt Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og utsteder garantier på vegne av den norske stat. GIEKs oppgave er å fremme norsk eksport, sikre lokal verdiskapning og være en god finansiell partner og rådgiver for norske eksportører. GIEK skal være et supplement til det private bankmarkedet og resultatmessig gå i balanse over tid.

Garantiene er tilpasset norske eksportbedrifters og utenlandske kjøperes behov, og dekker både politisk og kommersiell risiko for hele eller deler av lån utstedt av private banker eller Eksportkreditt Norge. Garantiene kan stilles der det leveres norske varer eller tjenesteytelser til utlandet, eller der en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping. GIEK garanterer for eksport til land over hele verden.

Norske garantier betyr høy grad av sikkerhet for både eksportører og banker. Garantiene bidrar til å gi norske varer og tjenester økt konkurransekraft i det internasjonale markedet.

Regjeringen og Stortinget styrer GIEK blant annet gjennom regelverket for GIEKs garantiordninger, hovedinstruks for GIEK, årlig tildelingsbrev og statsbudsjettet.Garantiordningen er i tråd med OECD-avtalen for eksportkreditter. GIEK er også forpliktet til en del fellesavtaler gjennom medlemsskap i Berne Union og Parisklubben.

GIEK er en del av det statlige virkemiddelapparatet for eksportfremme sammen med Eksportkreditt Norge, GIEK Kredittforsikring og Innovasjon Norge.

GIEK holder til på Aker Brygge i Oslo sentrum, har 94 ansatte, og forvaltet garantier for 100,2 milliarder kroner pr. 31. desember 2015.

Les mer om GIEK på Regjeringens nettsider.

 

Kontakt oss

Wenche Nistad

Administrerende direktør

+47 91318474

epost