Antikorrupsjon

Korrupsjon er skadelig for samfunnet og hindrer en sunn økonomisk og sosial utvikling. GIEK arbeider for å hindre korrupsjon i transaksjoner der GIEK deltar.

Hvilke regler og retningslinjer for bekjempelse av korrupsjon forholder GIEK seg til?
Den norske straffeloven inneholder de viktigste bestemmelsene om korrupsjon, se §§ 387-389, jf.§ 15. Disse bestemmelsene er et naturlig utgangspunkt for GIEKs antikorrupsjonsarbeid. Straffeloven gjelder både offentlig og privat sektor, og den rammer både den som tilbyr en utilbørlig fordel, og den som aksepterer dette. Loven gjelder også korrupsjonshandlinger foretatt i utlandet. Korrupsjon kan straffes hardt, strafferammen for grov korrupsjon er fengsel i inntil ti år. «OECD Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits» ligger også til grunn for GIEKs arbeid for å hindre korrupsjon. Også andre lands korrupsjonslovgivning kan ha betydning for norske foretak. For eksempel har både Storbritannias UK Bribery Act og den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) bestemmelser som kan håndheves internasjonalt.

Hvordan motarbeider GIEK korrupsjon?

Når GIEK behandler en søknad om garanti, vil GIEK gi søkeren og eksportøren skriftlig informasjon om de straffe- og sivilrettslige konsekvensene av korrupsjon. GIEK vil ved behov, oppfordre eksportører, garantisøkere og eventuelt andre, til å ha regler og kontrolltiltak som motvirker korrupsjon. I denne forbindelse kan GIEKs medarbeidere kunne undersøke både om det aktuelle foretak har etablert regler for å hindre korrupsjon, og om disse faktisk er satt ut i livet.

GIEK vil be eksportør og eventuelt søker bekrefte at hverken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen er på Verdensbankens- eller de regionale utviklingsbankers lister over bedrifter som er utestengt fra deltakelse i transaksjoner finansiert av Verdensbanken på grunn av korrupsjon eller andre misligheter.

GIEK vil også kreve informasjon om hvorvidt eksportør, og eventuelt søker, eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen

1. Er under tiltale for korrupsjon eller,
2. De siste fem årene har blitt dømt for korrupsjon i en nasjonal domstol eller,
3. De siste fem årene er blitt ilagt nasjonale administrative tiltak på grunn av korrupsjon.

GIEK vil kreve at eksportører, og eventuelt andre aktører, underskriver en erklæring om at verken de eller andre som opptrer på deres vegne i transaksjonen har vært eller vil bli involvert i korrupsjon. Garanti vil ikke bli stilt, hvis ikke disse erklæringer er underskrevet.

Hvordan forholder GIEK seg til agenter og andre mellomledd?
GIEK vil kunne be eksportør eller andre aktører opplyse hvilke personer eller firmaer som deltar i transaksjonen, hva deres oppdrag går ut på og hva deres godtgjørelse er. Hvis det opptrer agenter eller andre mellommenn i forbindelse med transaksjonen, vil GIEK be om ytterligere opplysninger, for eksempel om innholdet av agentens arbeid og hvordan godtgjørelsen beregnes.

Vil GIEK dele sensitiv informasjon med andre ved mistanke om korrupsjon?
I arbeidet for å hindre korrupsjon vil GIEK søke å samarbeide med andre aktører i transaksjonen, for eksempel långivende bank eller andre garantister. I den forbindelse forbeholder GIEK seg retten til fritt å utveksle informasjon med de relevante aktører i transaksjonen.

Hva gjør GIEK ved mistanke om korrupsjon i forbindelse med søknadsprosessen?
Får GIEK mistanke om at det kan foreligge korrupsjon eller andre misligheter, vil GIEK søke å avklare dette i forbindelse med søknadsprosessen. I denne forbindelse kan GIEK kreve at det innarbeides særlige vilkår for å hindre korrupsjon, både i låne- og garantiavtalen. Låneavtalen vil for eksempel kunne inneholde bestemmelser om at korrupsjon skal regnes som mislighold, noe som kan føre til at låneavtalen sies opp. GIEK kan også iverksette utvidete undersøkelser, for eksempel innhenting av «Integrity Due Diligence» (IDD) på aktuelle aktører. Kostnaden ved dette kan måtte bæres av aktørene i transaksjonen. Saksbehandlingen kan da ta lengre tid. Mistanke om korrupsjon kan også føre til at søknad om garanti avslås. Ved mistanke om korrupsjon kan GIEK orientere offentlige myndigheter, for eksempel Nærings- og fiskeridepartementet og Økokrim.

Hva gjør GIEK ved mistanke om korrupsjon i garantiperioden?
GIEK kan iverksette en utvidet undersøkelse dersom det oppstår en mistanke om korrupsjon etter at garanti er utstedt. I en slik situasjon vil øvrige långivere og garantister informeres, slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Slike tiltak kan for eksempel være å nekte videre utbetaling av lån, eller nekte utbetaling under garantien.  Har GIEK foretatt utbetalinger under garantien vil GIEK kunne kreve dette tilbakebetalt, samt rette andre krav mot de aktuelle aktører.

Del

Vil du vite mer?

Ole A. Baalsrud

Advokat

+47 90821121

epost