Krav om forretningsplan

Informasjon om kjøperselskapet

navn, adresse, selskapstype og etableringsdato

hvor mange aksjer/andeler det er i selskapet og aksjonærliste/oversikt over eierforhold

aksjekapital/evt. ansvarlig lånekapital

navn/bakgrunn på personer i styret og i ledelsen i selskapet

regnskap og balanse for de siste tre årene

Informasjon om prosjektet

prosjektbeskrivelse

markedsforhold/evt. avtaler

forretningsstrategi

prosjektstatus og framdriftsplan

Informasjon om finansiering og budsjett

estimert kapitalbehov og finansieringskilder

egenkapital, langsiktige lån/eksportkreditt og driftskreditt

evt. medgarantist samt hvilke vilkår og grad av medvirkning denne medgarantisten har

oversikt over hvilke sikringsretter GIEK kan få (pant, garantier etc.)

 

Ved prosjektfinansiering kreves det i tillegg

prosjektvurdering (skal inneholde sensitivitetsanalyse) utført av medgarantist eller av godkjent, uavhengig kilde

budsjettert resultat, kontantstrøm og balanse for hele prosjektperioden

oversikt over og vurdering av vesentlige forutsening for inntjeningsevne

 

Vanlige vilkår for garantitilsagn

minimum 15 prosent kontantbetaling (20 prosent for skip)

like store halvårlige nedbetalinger av lånesummen

kredittid vanligvis inntil fem år (12 år for skip, 18 år for fornybar energi)

det kan bli satt vilkår om ulike sikkerheter avhengig av prosjekttype og kjøper

dekningsgrad er avhengig av prosjekttype, sikringsretter m.m

GIEK vil belaste søkeren for evt. kostnader ved bruk av eksterne konsulenter for vurdering av søknaden og arbeid med garantidokumentasjonen

Del

Kontakt oss

Øyvind Ajer

Avdelingsdirektør Energi og Industri

+47 95122598

epost